hector z. siluchi

konstnär - artista visual 

Héctor Z. Siluchi, artista audiovisual, se sirve de imagen y palabra, reinterpretación simbólica de experiencias personales autobiográficas que se convierten en universales al ser compartidas por miles de hombres y mujeres, en su mayoría de las zonas rurales, que se han visto obligados al exilio. Se trata del alejamiento de una cultura propia para iniciar un proceso de incorporación a otra ajena, sufrida y sentida por los inmigrantes de todos los tiempos en la historia de la humanidad.

Exiliado de su país de orígen, Chile, desde 1984 durante la dictadura militar, vive y trabaja actualmente en Estocolmo. Sus obras siempre están marcadas por la reivindicación de la identidad cultural, la nostalgia del pasado, la memoria, el abandono, la belleza, la pertenencia a un lugar concreto desde la perspectiva de alguien de fuera, un visitante.

En sus obras documenta, de forma muy reflexiva, acontecimientos relacionados con la nación, la religión, el tipo de actos o rituales que componen un patrimonio cultural y la base de la construcción de una identidad propia.

Y la impronta de recuerdo siempre presente, la fractura con el pasado y el simbolismo de la diáspora en la travesía del océano, en la larga espera de la gaviota que espera su alimento, una especie inteligente de ave que recorre grandes distancias y posee complejos métodos de comunicación y una estructura social muy desarrollada.

El artista polaco y comisario independiente Gregor Wroblewskinos recita "La Cantiga de la Merenjena", en un homenaje a la abuela materna de Siluchi que cantaba esta canción tradicional en ladino, una exaltación de la tradición oral y escrita, la permanencia en el tiempo de este recetario, la pérdida y la ausencia.

Se recogen treinta y cinco formas diferentes de cocinar la berenjena, verdura que tradicionalmente ha sido plato predilecto de los judíos españoles y sefardíes. Mediante formulaciones mayoritariamente burlescas, se identifica en cada estrofa a las personas que preparan el guiso, sin que se pueda determinar si se trata de personas reales, a las que se denomina en ocasiones por sus motes o si sus nombres son inventados, tras ello se indica someramente en qué consisten las distintas preparaciones y con qué bebida se aconseja acompañar.

Las características de la gastronomía sefardí van íntimamente ligadas a las prácticas del judaísmo y la berenjen resulta habitual encontrarla como ingrediente en los recetarios medievales. El artista maneja de forma simbólica este recuerdo transmutando su sentido en una seña de identidad más.

Siluchi nos hace una propuesta artística audiovisual múltiple, basada en su experiencia en relación con el paisaje y la vida, la magia de la fotografía y la palabra, sirviéndose de la documentación fotográfica de su familia, sus padres, biznietos de exiliados sefardíes.

La rememoración del pasado y la capturación del presente para comprender el futuro son sus señas de identidad artística personal.

** texto: Griselda Coro Niembro (extracto del texto razonado de la exposición


Tolkning av den egna historien:
Héctor Siluchis bilder

Héctor Siluchi visar ett verk som följer hans reflexioner kring exilen; reflexioner som redan har uppenba-rats i verk som La cantija de las merenjenas (Oviendo, Spanien 1999) och Victoria (Fyrkantssalen, Stockholm 2000.) I de stora fönstren som vetter mot Stadshusgatan i Uppsala visar Siluchi sex svartvita digitaliserade bilder (1,80 x 1,20 m.) De sex bilderna följer samma mönster: De delas i tre vågräta remsor och avbildar ett flygplan i den övre delen; i mitten, bilder av barn som poserar på skolbänkar, medan det i den nedre delen finns skrivet ett ord på en spansk dialekt, judisk-spanskan, med små bokstäver. Dessa bilder ackompanjeras av en geometrisk figur placerad till vänster och klistrad på byggnadens stora fönster. Figuren, gjord av vit tejp utgörs av raka eller avbrutna sträck i olika riktningar.


Tolkningens kulturella kod
Att tolka en bild innebär, om inte att vara delaktig i, så åtminstone att känna konstnärens kulturella kod. Inom konstens område kan man tvista om åskådarens rätt att godtyckligt tolka enligt hans/hennes estetiska erfarenhet. Dock, ett verk framställs på grund av något och för någonting, det har en avsikt och, bortom den odiskutabla personliga estetiska erfarenheten, vad som är intressant i verket är den utmaning det ger, vilket består av vad konstnären vill förmedla. Min första uppaning efter att ha «upptäckt» de rent tekniska och formella aspekterna, vilket redan då förutsatte en viss kännedom av den kulturella koden, var att tolka figurerna på bilderna. I den övre delen upprepas bilden av ett flygplan, en vanlig bild i vår kulturella miljö, alltså i Sverige. Det måste finnas få människor som aldrig har haft erfarenheten av en flygplansresa, vilket gör att tecknet fungerar som förmedlare av tanken på att resa.


Den andra remsan beskriver de som reser: barnen. Flygplanet är inte bara de senaste femtio årens mest effektiva transportmedel, utan också det medel som har tillåtit människor från alla världsdelar att komma till detta land och som blir en av grundpelarna i byggandet av det framtida Sverige. En blick på bilderna visar att barnen ibland är likadant klädda och att skolbänkarnas design är olika från bild till bild, och att de de skolbänkar som idag används i landets skolor är olika; men trots detta kan jag i varje bild känna igen skolmiljön. En grundläggande information som bilderna förmedlar är att det handlar om små barn, förmodligen under det första skolåret. Tolkningen fortskrider: skolan är den institution som för vidare kulturens officiella historia, den är den plats som «uniformerar» de kulturella aspekterna av sig själv den anser värda att förmedla. Dessa barn är de som kommer att upprepa det de har lärt sig av tidigare generationer, och de som i sin tur kommer att grunda nya skolor, genom att bevara eller förkasta ärvda uttryck, samt att inkorporera nya.


Man kan undra om dessa sex bilder följer en viss ordning. Om de är ordnade, vilken borde startpunkten vara? I det här avseendet finns det två delar av verket som vi inte har beskrivit och som skulle kunna hjälpa oss med tolkningen. Den första är bildernas nedre del. Läsningens «logiska» riktning i de latinska, germanska och sachsiska språken är från vänster till höger och det är det som jag i första hand följer; dock verkar den i detta fall inte vara den «rätta» riktningen. Svårigheten med att bestämma läsningens riktning ligger i avsaknaden av ord som direkt kopplar ett begrepp till ett annat, vilket tvingar åskådaren att söka kopplingen genom en konceptuell logik. Om jag försöker läsa från höger till vänster, träder den följande serien fram: discuvro (jag upptäcker) - caminus (vägar) - páxaro (fågel) - árbuli (träd) - avlas (klassrum) - sulvidu (glömska). Denna serie ger upphov till en tolkning som förstärker de två andra remsornas bilder: resan, skolan, kulturens överföring och experimenterandet. Läsningen från höger till vänster (karakteristisk för hebreiskan) är också den som följs av de ritade figurerna i byggnadens fönster: de föreställer anvisningarna för att (i sex steg) bygga en fågel ur en fyrkantig pappersbit. Dessa anvisningar, som leder till bilden av en pappersfågel för på nytt tankarna till flyg, utvandring och spridning.

Verkets titel, Escala de grises/Gråskala är suggestiv och den är ingen metafor, den är mittremsans färg. Frågan är, självklart, vad dessa färger kan föreställa i verket. Den direkta associationen är skolans enformighet (som accentueras av bilden på elever i uniform), som ställs mot den rikedom av kulturella nyanser som dessa barn kan uppvisa.

Den dolda berättelsen
Självklart skulle tolkningen kunna stanna här, men nyfikenheten leder oss till att utforska berättelsens detaljer, vilka inte är kända av publiken, som kommer förbi och ser bilderna från gatan. Till exempel, varför konstnären använde sig av den judisk-spanska dialekten, vilka på bilderna är och när dessa bilder togs. Vid denna punkt kommer konstnärens personliga historia in. Héctor Siluchi kommer ursprungligen från Viña del Mar i Chile. Han kommer till Sverige 1984 som politisk flykting.

Barnen på bilderna, i vilka vi ser skillnader, är från fotografier tagna vid olika tillfällen och i olika länder vars historia har en väl definierad utgångspunkt: en grupp på dagiset Agnesberg i Solna, Stockholm. Denna grupp består av barn födda i Sverige vars föräldrar har utvandrat från Ryssland, England, Chile, Argentina, Polen och Etiopien; och bland dem finns också en flicka vars föräldrar är svenska, samt Siluchis yngste son. Somliga bilder är på dessa barn, men andra är från föräldrarnas skoltid, den tid då de lärde sig de mest betydelsefulla händelserna i sina föräldrars kultur.


Användningen av judisk-spanskan, som ställer till stora tolkningssvårigheter för en svensk som inte besitter kunskaper i de latinska språken, kommer sig av Siluchis mormors spanskjudiska ursprung. Men det handlar inte om ett rent emotionellt inslag. Om vi tittar i historien kan vi finna att nationalitetsadjektivet sefardí (jude av spansk härkomst) eller sefard härstammar från Sefarad, det bibliska namnet för Spanien. Sefardierna hade bosatt sig på den Iberiska halvön redan vid tiden för det Nedre Romarriket, och de deltog aktivt i landets politiska och kulturella liv. De katolska kungarnas utvisningsdekret (1492) tvingade dem som inte ville omfamna kristendomen att fly Castilien och Aragon, och på så sätt spreds de till olika länder i Europa, Afrika och det Östra Medelhavet, som då var under det Ottomanska rikets välde. De organiserade sig i sina nya hemländer i små samhällen där de bevarade det spanska språket. Man tror att en grupp av de utkastade kom till Amerika med erövrarna, trots att det på grund av de gällande omständigheterna i den Nya Världen inte finns inskrivet i den officiella historien.

Texten som presenterar verket lyder:
«In the exile the only homeland that exists is the language. «
This is a history of memories. Memories touched from the magic of a picture and of words. Memories because they were being brought up in the move of time, creating encouters, coincidences and together they waked up from the past. With these images I convence in them, this history of yours, laceration and exile.»


***
Som slutsats kan vi se att verket har sin utgångspunkt i en personlig erfarenhet, en erfarenhet som trots allt delas av tusentals nya svenskar som börjar få sina rötter i detta land. Men det är en historia om avfjärmandet från en kultur och påbörjandet av en inkorporeringsprocess med en annan kultur, något som alla invandrare genom mänsklighetens historia har gått igenom.

* Ximena Narea är konsthistoriker och konstkritiker


Interpretación de la historia personal:
las imágenes de Héctor Siluchi

Héctor Siluchi presenta una obra que sigue su reflexión en torno a la diáspora; una reflexión que ya se ha manifestado en obras como La cantija de las merenjenas (Oviedo, España 1999) y Victoria (Sala Cuadrilátero, Estocolmo 2000). En los ventanales que dan a la calle del Stadshus de Uppsala Siluchi muestra seis imágenes (1,80x1,20m) en blanco y negro impresas digitalmente. Las seis imágenes siguen el mismo patrón: están divididas en tres franjas horizontales, tienen el dibujo de un avión en la parte superior, en el centro imágenes de niños posando en bancos de escuela y en la parte inferior una palabra en un dialecto del castellano, el judeoespañol, escritas con letras minúsculas. Estas imágenes están acompañadas de una figura geométrica ubicada a la izquierda y pegada al vidrio de los ventanales del edificio. La figura, hecha con huincha adhesiva blanca contiene en su interior líneas rectas o cortadas en distintas direcciones.


El código cultural en la intepretación
Interpretar una imagen implica, sino compartir, al menos conocer el código cultural del artista. En el campo del arte se puede argüir el derecho del espectador de interpretar lo que le plazca en razón de su experiencia estética. Sin embargo, una obra se hace por algo y para algo, tiene una intención y más allá de la incuestionable experiencia estética personal, lo interesante es el desafío que plantea la obra que consiste en descubrir qué es lo que quiere trasmitir el artista. Mi primer desafío, después de haber «descubierto» los aspectos meramente técnicos y formales, que ya implica un conocimiento del código cultural en esa área, es interpretar las figuras que aparecen en esas imágenes. En la parte superior se repite la figura de un avión, una imagen común en nuestro medio cultural; en Suecia debe haber pocas personas que nunca han experimentado un viaje en avión, por lo que el signo funciona para transmitir la idea de viaje.

La segunda franja nos habla de quiénes son los que viajan: niños. El avión no sólo es el medio de transporte más efectivo de los últimos 50 años, sino el medio que ha permitido que personas de lugares de todos los continentes hayan llegado a este país y estén siendo agentes en la construcción de los cimientos de la futura Suecia. Una mirada a las imágenes nos revela que en algunas, los niños están vestidos unifor-madamente y que el diseño de los pupitres escolares es diferente entre una imagen y otra, y diferente a los que se usan actualmente en las escuelas suecas; sin embargo, en todas las imágenes puedo reconocer el ambiente de una sala de clases. Una información fundamental que nos trasmiten las imágenes es que se trata de niños pequeños, probablemente en su primer año de escuela. La interpretación avanza en su recorrido: la escuela es la institución que transmite la historia oficial de la cultura, es el lugar que «uniforma» los aspectos que la cultura considera más relevantes de conservar de sí misma. Estos niños son los que van a repetir lo aprendido de generaciones anteriores, y los que a su vez irán formando nuevas «escuelas», manteniendo o desechando expresiones heredadas e incorporando nuevas.


Cabe la pregunta: ¿Estas seis imágenes tienen un orden o están puestas al azar? Si están en un orden determinado, ¿cuál debería ser el punto de partida? En este aspecto de la interpretación tenemos dos partes de la obra que no hemos tocado y que nos pueden ayudar. La primera es la franja inferior de las imágenes, cada una con una palabra. La dirección «lógica» de la lectura de las lenguas latinas, germánicas y sajonas es de izquierda a derecha y es la que sigo en primer lugar; sin embargo, en este caso, esa dirección no parece la «correcta». La dificultad en definir la dirección de la lectura radica en la falta de palabras que conecten directamente un concepto con otro, lo cual obliga al espectador a buscar la conexión basado en una lógica conceptual. Si pruebo la lectura de derecha a izquierda, aparece la siguiente secuencia: discuvro (descubro) - caminus (caminos), - páxaro (pájaro) - árbuli (árbol) - avlas (aulas) - sulvidu (olvido). Esta secuencia da pie a una interpretación que refuerza las imágenes de las dos franjas superiores: el viaje, la escuela, la transmisión de cultura y la experimentación. La lectura de derecha a izquierda (propia del hebreo) es seguida por las figuras dibujadas en el ventanal del edificio, que son las instrucciones (en seis pasos) para hacer un pájaro a partir de un papel de forma cuadrada. Estas instrucciones, cuyo recorrido nos conduce a la figura de un pájaro nos trae de nuevo la idea de vuelo, de emigración y de difusión.

El título de la obra, Escala de grises, es sugestivo y no es pura metáfora, es el color de las imágenes de la franja del medio. La pregunta es, obviamente, qué pueden representar los grises en la obra. La asociación directa es la uniformidad de la escuela (acentuada por la imagen de una clase en uniforme), que se contrapone a la riqueza de matices culturales que puedan representar esos niños.

El relato escondido
Ciertamente, la interpretación puede llegar hasta aquí, pero la curiosidad nos lleva a investigar detalles del relato, detalles que no son conocidos por el público que pasa por la calle desde donde se ven las imágenes. Por ejemplo, porqué el uso del judeoespañol, quiénes son los niños que muestran las imágenes y cuándo fueron tomadas las fotografías. En este punto entra la historia personal del artista. Héctor Siluchi es originalmente de Viña del Mar, Chile, y llega a Suecia en 1984 como refugiado político.

Los niños que aparecen en las imágenes, en las que advertíamos diferencias, corresponden a fotografías tomadas en distintas épocas y en distintos países cuya historia tiene un punto de partida bien definido: un grupo del jardín infantil Agnesberg de la comuna de Solna en Estocolmo. Ese grupo está formado por niños nacidos en Suecia cuyos padres han emigrado de Rusia, Inglaterra, Chile, Argentina, Polonia y Etiopía; y entre ellos también una niña hija de padres suecos y el hijo menor de Siluchi. Algunas imágenes son de esos niños pero otras correponden a la época escolar de los padres de esos niños, época en la que aprendían los hitos más relevantes de la cultura de sus padres.


El uso del judeocastellano, que presenta serias dificultades de interpretación para un sueco que no tiene conocimiento de los idiomas derivados del latín, tiene su razón de ser en el origen sefardí de la abuela de Siluchi. Pero su inclusión en la obra no es meramente emocional. Si revisamos la historia, encontramos que el gentilicio sefardí o sefard procede de Sefarad, nombre bíblico de España. Los sefardí se habia asentado desde la época del Bajo imperio romano en la península participando activamente en la vida política y cultural del país. El decreto de expulsión de los Reyes Católicos (1492) obligó a los que no quisieron abrazar el cristianismo a abandonar Castilla y Aragón, dispersándose por distintos países de Europa, Africa y el Mediterráneo oriental, entonces bajo el dominio otomano. En sus países adoptivos se organizaron en comunidades y conservaron la lengua castellana. Se cree que un grupo de los expulsados llegaron con los conquistadores a América, aunque por las circunstancias reinantes su paso al Nuevo Continente no esté oficialmente registrado.

El texto que presenta la obra dice:
«In the exile the only homeland that exist is the language. This is a history of memories. Memories touched from the magic of a picture and of words. Memories because they were being brought up in the move of time, creating encouters, coincidences and together they waked up from the past. With these images I convence in them, this history of yours, laceration and exile.»

***
Como conlusión vemos que la obra tiene su punto de partida en una experiencia personal, una experiencia que sin embargo es compartida por los miles de nuevos suecos que empiezan a echar raíces en este país. Pero es la historia del alejamiento de una cultura para iniciar un proceso de incorporación a otra que han vivido todos los inmigrantes a través de toda la historia del hombre.


* Ximena Narea es historiadora y crítica de arte


'Memorándum V'

'Memorándum V' es la 5ª obra en una serie denominada

'Memorándum' y consta de dos partes: Un video de pantalla
partida combinando una documentación de una tradición religiosa popular chilena el peregrinaje anual al santuario chileno La Virgen de

Los Vásques y las imágenes del horizonte del Océano
Pacífico. Además de la instalación videográfica hay cinco fotografías representando los altares hechos a lo largo de las carreteras chilenas para celebrar y honrar a los familiares y amigos difuntos. La tradición popular dice que los espíritus permanecen donde ocurren los accidentes aunque se retiren y entierren los cuerpos. Con referencias a tales tradiciones

Héctor Siluchi transmite el sentido y la experiencia de la diáspora y el deseo de pertenecer a un lugar concreto.

En 'Memorándum IV' Héctor Siluchi ha entrevistado a un
hombre y a una mujer. Estas dos personas vivieron en un manicomio durante muchos años. A lo largo de su charla la pareja vuelve constantemente a las historias de su infancia, historias oníricas ysurrealistas. Trazos de esas historias son visualizados como citas en combinación con dos retratos fotográficos hechos en la casa de la pareja. Durante los últimos años Héctor Siluchi ha estado trabajando con los temas de la memoria y el recuerdo relacionado con la diáspora y la emigración.

Al ser un artista chileno que ha estado exiliado durante
muchos años las documentaciones y observaciones que hace son reflexivas, negociando con la memoria e identidad tanto personal como nacional.

La obra tiene la perspectiva de alguien de fuera, un visitante.

Documenta acontecimientos relacionados con la nación, la identidad y la religión, el tipo de actos o rituales que se supone constituyen el marco de la nación el patrimonio cultural y la base para la construcción de
la identidad. Documenta lugares y acontecimientos que de algún modo tienen un significado emblemático con el propósito de fracturar de forma etimológica tal significado.

Texto - KAROLINA PAHLÉN /
PAOLA ZAMORA - Comisarias

EINGEDENKEN' RECORDACIÓN. Trabajar para comer

  • exhibition catalogue and artist in residence process.

limited edition ' PACAbooks 2017

book concept Virginia López

catálogo/estuche de Héctor Z.Siluchi compuesto por:

-fanzine Vykort 14/21 cm a color sobre papel cyclus de varios gramajes. 20 pags. Textos de Héctor Z. Siluchi, Grisleda Coro Niembro, Gregor Wroblewski y Virginia López. Proyecto La cantiga de la merenjena (2016) y su continuación en el proyecto Vykort realizado en colaboración con Virginia López (2017)

-1 postal 14/21cm a color sobre papel cyclus 300gr

///

proyecto:Héctor Z. Siluchi, se sirve de la imagen y la palabra como reinterpretación simbólica de experiencias personales autobiográficas que se convierten en universales. Sus obras siempre están marcadas por la reivindicación de la identidad cultural, la memoria y el exilio.
La Cantiga de la merenjena, (desarrollo de un proyecto ya presentado en Oviedo en 1999), es una reflexión en torno a la diáspora y el eterno retorno a tu lugar de origen a través de 33 coplas culinarias de realización de berenjena en Ladino. En el exilio el lenguaje es tu único hogar, afirma el artista de origen chileno exiliado político en Europa (Suecia) desde 1984.

HECTOR Z. SILUCHI 
Born in Viña del Mar (Chile), he was exiled during the military dictatorship in Chile in 1984. In the 1990s he estudied at the Konstfack (Stockholm Higher School of Art) in Sweden where he now resides. He has exhibited in Europe (Spain, Sweden, Ukraine, England, Germany, Finland) and Latin America (Mexico, Argentina, Cuba, Peru, Chile and Colombia). His works are present in private and public collections among others: Statens Konstråd (Sweden), Antón Museum (Candás-Asturias) and Museum of Memory Santiago de Chile.

PACA_ Proyectos Artísticos Casa Antonino Focussed on contemporary art, environmental practices and artistic education, with international artist residency programmes.Virginia López Artist Run Space pacaproyectosartisticos.com


hemsidan är skapad av hector z. siluchi och lucas zamora  2017
Skapad med Webnode
Skapa din hemsida gratis! Denna hemsidan är skapad via Webnode. Skapa din egna gratis hemsida idag! Kom igång